Než půjdu do školy

Cílem kroužku je připravit děti na úspěšný vstup do 1 .třídy základní školy. Za pomocí nejrůznějších metod jsou u dětí posilovány funkce, které se podílí na vybudování schopnosti číst, psát a počítat. V malých skupinách jsou formou didaktických her a cvičení rozvíjeny:

• grafomotorické dovednosti, koncentrace pozornosti
• zrakové a sluchové vnímání, fonematický sluch
• prostorová a pravolevá orientace
• paměťové schopnosti a schopnost komunik ace


Struktura hodiny:


Každá hodina je rozdělena na tři části:
úvodní část, hlavní část a část závěrečná . V úvodní části jde především o zdokonalování verbálního projevu dítěte, o překonání strachu z vyjadřování před ostatními a celkově o rozšíření slovní zásoby dětí. Hlavní část je věnována rozvoji poznávacích funkcí (sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace, koncentrace pozornosti a paměť) a grafomotorickým cvičením . V závěrečné části je připravena skupinová hra a nakonec zhodnocení hodiny a rozloučení.

Nahoru